Mesto podalo trestné oznámenie a žiadosť o vystúpenie zo Žilinskej parkovacej spoločnosti

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina podáva na súd žalobu o zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ŽPS) Informoval o tom dnes primátor mesta Peter Fiabáne na stretnutí s novinármi. Žilinská samospráva je jedným z dvoch spoločníkov v súkromnej spoločnosti ŽPS, pričom vlastní väčšinový 59-percentný obchodný podiel. Druhým spoločníkom je spoločnosť SIRS – Development, a.s. s 41-percentným podielom.

Napriek tomu, že má mesto v ŽPS väčšinový podiel, na základe spoločenskej zmluvy, ktorú uzatvorili spoločníci dňa 8. júla 2008 má SIRS – Development, a.s. pri rozhodovaní vždy 51 hlasov zo 100 hlasov patriacich všetkým spoločníkom. Mestu patrí 59 % obchodný podiel na základnom imaní, no spoločenská zmluva vyhradzuje mestu do pôsobnosti valného zhromaždenia vždy 49 hlasov zo 100 hlasov patriacich všetkým spoločníkom.

Mesto podľa znenia žaloby nemá za súčasného právneho stavu (čl. XIII/6 Spoločenskej zmluvy odporcu, pozn. aut.) žiadnu možnosť realizovať svoje práva ani ovplyvňovať rozhodovanie vedenia spoločnosti ŽPS, keďže disponuje menším počtom všetkých hlasov (49/100) oproti menšinovému spoločníkovi SIRS – Development, a.s., ktorý má väčší počet hlasov (51/100).

Bez súčinnosti druhého spoločníka nie je mesto schopné ani len platne zvolať valné zhromaždenie spoločnosti. Rovnako nemôže realizovať svoje práva a zabraňovať tak ŽPS v ďalších konaniach, ktorými hrubo poškodzuje mesto. Aj v prípade, ak by došlo k platnému zvolaniu valného zhromaždenia za súčinnosti so SIRS – Development, a.s. nie je žilinská samospráva schopná prijať akékoľvek rozhodnutie, keďže nedisponuje väčšinou hlasov. Nedokáže sa podieľať na riadení ŽPS a nedokáže účinne zabrániť v realizácii krokov, ktoré sú v rozpore s Obchodným zákonníkom.

„Žilina trpí na chyby z minulosti, pre ktoré sa nemôže rozvíjať tak, ako by mala. Medzi najväčšie takéto ťarchy patria záväzky s firmami Georgea Trabelssieho. Pokúsili sme sa problémy vyriešiť raz a navždy dohodou o majetkovom vysporiadaní. Pre toto riešenie sa ale nenašlo v poslaneckom zbore dosť odvahy. Preto sme začali poctivé prípravy na postupné riešenie sporov právnou cestou,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne. Ako dodal, výsledkom je podanie trestného oznámenia za poškodzovanie záujmov mesta na neznámeho páchateľa. „Zároveň podávame na súd žiadosť o vystúpenie mesta zo Žilinskej parkovacej spoločnosti, nad ktorou má kontrolu spoločnosť z portfólia pána Trabelssieho. Je to aktuálne najlepšia cesta ako môže mesto získať späť svoj majetok a zároveň získať slobodu realizovať vlastnú parkovaciu politiku, ktorej detaily predstavíme už čoskoro. Žilina je o krok bližšie k oslobodeniu sa od svojej dlhoročnej ťarchy a k možnosti posunúť sa dopredu.“

Mesto Žilina podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie záujmov mesta ako spoločníka v ŽPS. Prokurista ŽPS bez súhlasu a vedomia mesta uzatvoril dňa 2. novembra 2015 ako veriteľ s dlžníkom, spoločnosťou ŠPORT PARK, s.r.o., ktorá je personálne a majetkovo prepojená so spoločnosťou SIRS – Development, a.s., zmluvu o úvere. ŽPS ňou poskytla ŠPORT PARK-u úver vo výške 5 700 000 eur. Po tom, ako sa mesto dozvedelo o existencii zmluvy o úvere, požiadalo ŽPS o jej predloženie. Napriek tomu, zmluva nebola predložená. Mesto bolo nútené domáhať sa svojho práva súdnou cestou. K úverovej zmluve boli následne v rokoch 1. 11. 2017, 31. 10. 2018 a 31. 12. 2019 prijaté tri dodatky. Upravili splatnosť úveru tak, že dlžník, spoločnosť ŠPORT PARK, nesplácala ani úver a ani úroky z jeho poskytnutia. ŽPS napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, úverovú zmluvu ani jej dodatky až do 17. decembra 2021 neposkytla. Z uvedených dodatkov je zrejmé, že boli v mene ŽPS podpísané bez riadneho zabezpečenia splácania a splatenia poskytnutého úveru a úrokov, ako aj bez akéhokoľvek zabezpečenia poskytnutého úveru.

Aktuálne právne kroky mesta sú pokračovaním snáh o vysporiadanie majetkových a obchodných vzťahov so súkromnými spoločnosťami s účasťou Georgea Trabelssieho, v ktorých sa nepodarilo dosiahnuť mimosúdnu dohodu. Prvý návrh, ako sporné vzťahy riešiť, bol verejnosti prvýkrát predstavený 9. decembra 2019. Pripravené boli dva varianty dohody. Pri prvom variante dohody mala Žilina od podnikateľa získať parkovaciu politiku, rozostavaný areál na Karpatskej ulici a Kaštieľ v Bytčici zámenou za obchodný podiel v ŽPS a nehnuteľnosti na Košickej ulici. Druhý variant predpokladal vysporiadanie, pri ktorom mala do rúk mesta prejsť parkovacia politika, rozostavaný areál na Karpatskej ulici, areál Domu techniky a Športová hala „Korytnačka“. Spoločnosti Georgea Trabelssieho by ako protihodnotu získali obchodný podiel ŽPS, nehnuteľnosti na Košickej ulici a doplatok. Oba varianty predpokladali, že od 1. januára 2020 prevezme mesto do svojich rúk parkovanie a všetky zmluvy so ŽPS, s. r. o., mali byť ukončené. Od prevzatia parkovacej politiky malo samospráve patriť aj zvyšných 40 % vyberaných poplatkov na parkovnom, ktoré doteraz inkasovala parkovacia spoločnosť.

K uvedenej téme rokovali komisie mestského zastupiteľstva, uskutočnili sa stretnutia s mestskými poslancami, prezentácia pre verejnosť aj verejné diskusie. Mestskí poslanci sa na mimoriadnom zastupiteľstve v decembri 2019 napokon rozhodli o predloženom materiáli na vysporiadanie majetkových a obchodných vzťahov so súkromnými spoločnosťami podnikateľa Georgea Trabelssieho nerokovať. Primátora Petra Fiabáne poverili, aby v rokovaniach pokračoval.

Vedenie mesta pripravilo pre poslancov od začiatku roka 2020 široký priestor na diskusiu o problémových bodoch predloženej dohody s cieľom modifikovať jej podobu. Posledným krokom bolo doručenie pripomienok poslaneckých klubov, ktoré obsahovali požiadavky možného obchodného a majetkového vysporiadania. Podpísalo sa pod ne 16 poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto doručené pripomienky zaslalo protistrane, ktorá na ne reagovala odmietavo. Alternatívnou cestou, ako sa s problematickými obchodno-majetkovými vzťahmi z minulosti vysporiadať, tak zostali práve súdne spory, na ktorých príprave mesto Žilina pracovalo v priebehu roku 2021, odkedy rokovania o mimosúdnom vyrovnaní skončili v slepej uličke.