Mesto plánuje v budúcom roku množstvo investícií, definitívne o nich rozhodnú poslanci

Ilustračná foto - mesto ŽilinaIlustračná foto - mesto Žilina

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline budú na koncoročnom zasadnutí v pondelok 13. decembra schvaľovať rozpočet mesta. Okrem finančného plánu na jednotlivé oblasti pôsobenia, ktoré mesto zabezpečuje, je súčasťou najdôležitejšieho dokumentu mesta aj 102 investičných akcií v celkovej hodnote takmer 6 mil. eur, ktoré plánuje žilinská samospráva realizovať.  

„Som veľmi rád, že vedenie mesta nečakalo na posledný rok funkčného obdobia, ale systematicky, kontinuálne už od svojho nástupu realizovalo množstvo investičných akcií. Nešlo len o projekty, ktoré sme zdedili po našich predchodcoch, ale predovšetkým išlo o nové akcie, na realizáciu ktorých sme využili prostriedky z EÚ či vlastné rozpočtové zdroje. Zároveň som rád, že sa nám napriek náročnému obdobiu spojenému s koronavírusom darí realizovať aj investičné akcie, ktoré uprednostňovali poslanci vo svojich obvodoch. Veľká časť investičných projektov kopíruje priority mestského úradu, no rešpektujú aj potreby verejnosti či mestských poslancov. Úprimne a otvorene hovorím, že nie sme schopní za jedno štvorročné volebné obdobie vyriešiť všetky požiadavky. Mesto ma obrovský investičný dlh, ktorý sa niekoľko rokov neriešil. Snažíme sa ho postupne odstraňovať, no nejde to z týždňa na týždeň,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Suma 800-tisíc eur je v mestskom rozpočte vyčlenená na stavebné úpravy budovy bývalej základnej školy na Hollého ulici pre potreby materskej školy. V roku 2022 sa bude mesto na základe zmluvy so Žilinskou univerzitou podieľať aj na spolufinancovaní výstavby atletického oválu s ihriskom. Vybudovanie mestského trhoviska bude stáť 170-tisíc eur, 150-tisíc eur mesto investuje do rekonštrukcie výťahov budovy Úsmev – Zariadenia pre seniorov.

Mesto bude aj v roku 2022 naďalej systematicky pokračovať v rozširovaní kapacít mestských materských škôlok, modernizácii knižníc, odborných i jazykových učební na základných školách v hodnote viac ako 2,2 mil. eur (suma zahŕňa výšku nenávratných finančných príspevkov a spolufinancovania z vlastných zdrojov).

V budúcom roku sa v Žiline rozšíria aj možnosti využitia cyklodopravy o nové kilometre cyklotrás a cykloprístrešky. Začne sa pracovať na budovaní cyklotrasy V10, ktorá bude smerovať od hypermarketu TESCO do centra mesta po ulici M. R. Štefánika. Vybuduje sa aj prvý úsek cyklotrasy V9, ktorý bude smerovať zo sídliska Vlčince smerom na Vodné dielo Žilina. V neposlednom rade sa začnú i práce na budovaní cyklotrasy H2, a to konkrétne na úseku II., ktorý bude smerovať zo sídliska Solinky do centra mesta. Žilinská samospráva bude projekty realizovať prostredníctvom schválených financií z projektov Európskej únie.

Investície smerujú aj do prípravy projektových dokumentácií niekoľkých investičných akcií. Projektovú prípravu výstavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov bude samospráva spolufinancovať sumou približne 35-tisíc eur. Projektovú dokumentáciu modernizácie infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní i výstavby nových tratí či obratísk bude mesto spolufinancovať sumou vo výške 108-tisíc eur. Viac ako 155-tisíc eur je vyčlenených na prípravu projektu a inžiniersku činnosť rekonštrukcie územia Nového Bulváru a Ulice A. Bernoláka, ktorou prechádza jeden z najvýznamnejších peších ťahov spájajúci historické centrum mesta s jeho južnou časťou.

S realizáciou zelenej strechy sa počíta na budove mestského divadla, príprava projektovej dokumentácie bude stáť 45-tisíc eur. Zelená strecha sa bude budovať aj na budove mestského úradu, na projektovú prípravu je vyčlenených 60-tisíc eur. Realizácia je súčasťou projektu zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, ktorý bude počas najbližších troch rokov s investíciou viac ako 1,3 mil. eur prebiehať v meste Žilina. Podporený je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

Okrem bežných opráv chodníkov a ciest, ktoré mesto priebežne realizuje počas celého roka, sa na území Žiliny pripravujú v roku 2022 rekonštrukcie viacerých úsekov pre chodcov. Obnovia sa chodníky v centre mesta, a to v časti Staré mesto, Bôrik a Hliny, ale i na sídliskách Vlčince a Solinky. Rekonštrukcia sa dotkne aj chodníkov v mestských častiach Zádubnie, Budatín, v Bánovej sa obnoví chodník na cintoríne. Ďalšou investičnou aktivitou, ku ktorej sa bude v roku 2022 pripravovať projektová dokumentácia, je výstavba parkoviska na Ulici Mateja Bela na žilinskom sídlisku Hájik. V budúcom roku sa dokončí i projekt rekonštrukcie frekventovaného schodiska na uliciach Andreja Kmeťa a J. M. Hurbana v centre mesta. K novým chodníkom a obnoveným cestám pribudnú aj zrekonštruované zastávky mestskej hromadnej dopravy.

Okrem vyššie uvedených investičných projektov, ktoré sú zazmluvnené a pripravené na realizáciu, chce mesto po vyčíslení výsledku hospodárenia a jeho prebytku za rok 2021 realizovať aj ďalšie investičné akcie v roku 2022.