Mesto doručuje rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina ako správca dane začalo v týchto dňoch s doručovaním rozhodnutí o vyrubení miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa) a poplatku za komunálny odpad. Doručovať priamo do žilinských domácností ich budú zamestnanci mesta. Samospráva aj týmto krokom vychádza v ústrety občanom, keďže si môžu zásielku prevziať od zamestnancov úradu v pohodlí domova. V súvislosti s distribúciou rozhodnutí žiada mesto občanov o zhovievavosť a ústretovosť v snahe predísť prípadným nedorozumeniam.

V prípade, že si daňovníci zásielku neprevezmú v adrese trvalého bydliska, doručená im bude Slovenskou poštou doporučene, do vlastných rúk, s opakovaným doručením. Ak si občan zásielku neprevezme ani od poštového doručovateľa alebo nevyzdvihne na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa v zmysle daňového poriadku považuje za doručenú, keďže nastala tzv. fikcia doručenia.

Lehoty na zaplatenie poplatku a miestnych daní budú uvedené v rozhodnutiach. Žilinská samospráva umožní občanom i v tomto roku zaplatiť daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad v dvoch pevne stanovených rovnomerných splátkach. Výšky sadzieb týchto daní a poplatku za komunálny odpad sa v roku 2022 nemenia.

Občania, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, ako i právnické osoby a živnostníci, obdržali rozhodnutia/platobné výmery do svojich elektronických schránok, aktivovaných na doručovanie. Aj v tomto prípade sa doručujú rozhodnutia doporučene do vlastných rúk s fikciou doručenia. Elektronická správa sa považuje za doručenú, ak sa potvrdí notifikáciou o doručení (tzv. elektronická doručenka), ale aj vtedy, ak uplynie 15-dňová úložná lehota a potvrdí sa notifikáciou neprevzatie v odbernej lehote. Elektronické doručovanie má možnosť využiť každý plnoletý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Mesto o tejto možnosti občanov už viackrát informovalo.

Najjednoduchším spôsobom je zaplatenie prevodným príkazom cez internet banking alebo naskenovaním QR kódu prostredníctvom mobilného telefónu, keďže kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu daní alebo poplatku. Ďalšou možnosťou je navštíviť Klientske centrum Mestského úradu v Žiline, kde je možné v pokladnici prostredníctvom QR kódu zaplatiť hotovosťou alebo kartou. Pri každom z uvedených spôsobov úhrady miestnych daní a poplatku je potrebné mať pri sebe doručené rozhodnutie.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v záujme ochrany zdravia apeluje žilinská samospráva na daňovníkov, aby pri úhradách v maximálnej možnej miere využívali bezhotovostnú formu platenia prevodom na bankový účet mesta.