Mesto bude čerpať úver 6,5 mil. eur na financovanie investičných akcií

Various different Euros backgroundVarious different Euros background

Mesto Žilina bude v najbližších rokoch financovať väčšie investičné akcie prostredníctvom úverových zdrojov. O prijatí úveru vo výške 6,5 mil. eur rozhodli žilinskí mestskí poslanci na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. apríla prostredníctvom videokonferencie. Úver do Prima banky, ktorá pre mesto spomedzi piatich oslovených bánk ponúkla najvýhodnejšie podmienky, bude samospráva splácať 15 rokov. Prijatie úveru umožňuje podľa stanoviska Útvaru hlavného kontrolóra aj priaznivá finančná situácia mesta. Úverová zadlženosť Žiliny je na hranici 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, po prijatí úveru tak dlh mesta mierne presiahne 25 miliónov eur.

Z čerpaného úveru chce mesto zafinancovať napríklad rekonštrukciu Nového Bulváru v hodnote 2,5 mil. eur, v pláne je aj majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia v celkovej sume milión eur. Ďalšie financie si vyžiada projektová dokumentácia na rekonštrukciu mestskej pamiatkovej rezervácie a tiež Námestia Andreja Hlinku. V pláne väčších investičných akcií sú aj stavebné úpravy budovy bývalej Základnej školy Hollého pre potreby materskej školy za 725-tisíc eur a druhá etapa kanalizácie v Považskom Chlmci. Prostriedky z úveru chce žilinská samospráva využiť aj na ostatné investičné akcie a na nákup nehnuteľností do svojho vlastníctva, ktoré budú schválené mestským zastupiteľstvom.

Mestskí poslanci počas utorkového rokovania rozhodli aj o vzniku nových technických služieb mesta Žilina. Dokumenty potrebné na vznik súkromnej spoločnosti, ktorej zakladateľom bude mesto so 100 % obchodným podielom, budú schvaľované na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline. Dôvodom na založenie technických služieb je dlhodobý zámer samosprávy na lepšiu správu verejného priestoru v meste. Zastupiteľstvo zároveň poverilo primátora mesta vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. tak, aby bolo možné návrh na vymenovanie konateľa predložiť na schválenie v júni.

Správa verejného priestoru je aktuálne v meste Žilina zabezpečovaná viacerými externými dodávateľmi. Súčasné zmluvy nedostatočne pokrývajú legislatívne požiadavky, keďže boli vytvorené ešte pred účinnosťou noviel zákonov, ktoré sa starostlivosti o verejné priestranstvá dotýkajú. Pôvodný návrhom vedenia mesta spred roka bolo zriadenie vlastnej spoločnosti na správu celého verejného priestoru. Uvedený návrh však mestské zastupiteľstvo neschválilo. Po viacerých návrhoch variantných riešení sa mestskí poslanci zhodli na potrebe vytvorenia vlastnej spoločnosti, ktorá pokryje vybrané činnosti správy o verejný priestor. Napriek predstave vedenia mesta bude výsledný predmet činnosti spoločnosti odsúhlasený vybraným konateľom spoločnosti vo forme podnikateľského zámeru.  

Mesto Žilina zriadi od 1. júla novú mestskú knižnicu. O vzniku príspevkovej organizácie mesta rozhodlo zastupiteľstvo. Mesto má zabezpečiť potrebné právne úkony pred vznikom knižnice a vypísať výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície jej riaditeľa. Nová žilinská mestská knižnica vznikne zo šiestich pobočiek nachádzajúcich sa na sídliskách Vlčince, Hájik, Solinky a v mestských častiach Bytčica, Strážov i Trnové, ktoré donedávna prevádzkovala Krajská knižnica v Žiline. Žilinský samosprávny kraj totiž oznámil, že má od 1. júla záujem zefektívniť prácu krajskej knižnice a jej činnosť sústrediť len v centrálnej budove. Pobočky knižnice prevezme pod svoju správu mesto Žilina, aby zachovalo uvedenú službu pre občanov, keďže by im inak hrozil zánik. V minulom roku malo šesť pobočiek krajskej knižnice 1 626 registrovaných používateľov, počet výpožičiek dosiahol takmer 90-tisíc a počet návštevníkov viac ako 23-tisíc ľudí. Nový personál knižnice by mali tvoriť piati zamestnanci, z ktorých budú dvaja knihovníci. Celkové finančné náklady na prevádzku Mestskej knižnice Žilina sú predbežne naplánované na 125-tisíc eur ročne.

Mestskí poslanci sa v utorok 27. apríla venovali aj zmenám rozpočtu, personálnym zmenám v Dopravnom podniku mesta Žiliny, možnostiam vysporiadania vybraných nehnuteľností a návrhom všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo si v programe rokovania vypočulo aj informatívnu správu k systému označovania svetelných miest, schválili záverečný účet mesta za rok 2020, predaj nevyužívaného služobného osobného motorového vozidla, predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt revitalizácie verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská či predaj sortimentov surového dreva.