Materské školy v Žiline budú prijímať žiadosti o prijatie detí do 13. mája

ilustračná fotoilustračná foto

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2022/2023 sa bude uskutočňovať od 11. do 13. mája. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, vydávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí. Materské školy zverejnili podmienky prijatia na svojich webových stránkach a na výveskách.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou, kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo elektronicky, ak má materská škola na svojej webstránke zverejnenú elektronickú prihlášku. Žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke konkrétnej materskej školy.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Od septembra minulého roka je povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši k 31. augustu 2022 päť rokov, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Z dôvodu, že mesto eviduje zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, prednostne budú prijaté deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky).

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 26 materských škôl, z toho šesť materských škôl funguje ako súčasť základných škôl. Aktuálne ich navštevuje 2 307 detí, z toho 875 predškolákov.

Bližšie informácie poskytnú pracovníci oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. čísle: 041/70 63 402. Ďalšie dôležité informácie o tohoročných zápisoch do materských škôl si môžete vypočuť aj v novej časti Podcastov mesta Žilina dostupnej na: https://open.spotify.com/episode/6CXsoabZma6L8fN2WqYWJX?si=VoSnuBkiQOqHt7zXi3GLBg.