Materské školy sa pripravujú na zápis, žiadosti budú prijímať od 10. mája

mš kmeťa (10)mš kmeťa (10)

Zápis detí na školský rok 2023/2024 sa vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina uskutoční od 10. do 12. mája. Riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec budú intenzívne preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Žilinská radnica pripomína, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť, ktorá obsahuje osobné údaje o dieťati a potvrdenie o jeho zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou, kuriérom na adresu materskej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo elektronicky, ak má materská škola na svojej webstránke zverejnenú elektronickú prihlášku. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Od roku 2021 je povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole vnímané ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši k 31. augustu 2023 päť rokov, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina aktuálne navštevuje 2360 detí, z toho 828 je predškolákov. Vzhľadom na to, že samospráva eviduje zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, prednostne sa do nich prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky), deti (na povinné predprimárne vzdelávanie), ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti materskej školy a deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Žilina.

Bližšie informácie poskytnú v prípade potreby pracovníci oddelenia školstva a mládeže na t. č. 041/706 34 15.