Konferencia k projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina sa uskutoční v Novej synagóge

konferencia 2konferencia 2

Žilinská samospráva organizuje 21. marca 2024 záverečnú konferenciu k projektu s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. V posledných troch rokoch mesto úspešne implementuje projekt financovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu.

Záverečná konferencia je zameraná na prezentáciu zrealizovaných pilotných aktivít projektu, ktoré prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny a k vytvoreniu priaznivého mestského prostredia prispôsobeného nepriaznivým následkom tohto procesu. K týmto opatreniam patria výsadba líniovej a mobilnej zelene, realizácia zelenej strechy na budove Mestského úradu Žilina, obnova lesa v Zástraní, obstaranie kontajnerov na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, nákup elektromobilov na rozvoz stravy pre seniorov či dobudovanie a revitalizácia Parku sv. Juraja v Trnovom.

Jednotlivé bloky konferencie sa tiež budú venovať predstaveniu strategického dokumentu obsahujúceho akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta. Prezentácia sa bude zaoberať aj znečistením ovzdušia v sídlach a predstaví aj nástroje na určovanie klimatických rizík či opatrenia na podporu udržateľnej mobility v Žiline.

Záverečná konferencia je financovaná z projektu  s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.