Jarný zber objemného odpadu – od 17. 4. do 21. 4. 2023 - Hliny I - VIII

ilustračná fotoilustračná foto
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 20. 3. do 5. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie alebo konáre. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu však Žilinčania bez poplatku odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. Výnimkou sú pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík a zelený odpad. Ten je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci. Odpad zo záhrad zahŕňajúci lístie, konáre, trávu či zvyšky rastlín budú môcť Žilinčania odovzdať počas apríla aj do pristavených veľkokapacitných kontajnerov špeciálne určených na biologicky rozložiteľný odpad. Kontajnery budú určené výlučne na zber zeleného odpadu, nesmie sa do nich vyhadzovať veľkoobjemový komunálny odpad. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa harmonogramov zverejnených na webovej stránke mesta.