Inovatívne projekty zo Žiliny zabojujú v súťaži Enviromesto 2021

Zavlažovacie vakyZavlažovacie vaky

Žilinská samospráva sa aj v tomto roku zapojila so svojimi projektami v oblasti ekológie a environmentalistiky do súťaže Enviromesto 2021. V treťom ročníku národnej súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR, súťaží mesto Žilina s 11 projektami v dvoch hodnotených oblastiach.

Prvou sú projekty z oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra. Mesto do tejto kategórie prihlásilo 6 projektov, ktoré sa týkajú výsadby nových drevín či cibuľovín, revitalizácie verejného priestranstva na sídlisku Hliny I, ako aj ďalších 23 plôch. Ďalej ide o projekt umiestnenia zavlažovacích vakov k novej výsadbe drevín a vyhlásenie Sadu SNP za obecne chránené územie. Celková suma týchto realizovaných projektov je viac ako 358 000 eur. Okrem pozitívneho ekologického dosahu prispievajú zavedené opatrenia a projekty aj k zatraktívneniu mestského územia, čo má priamy vplyv na využívanie verejného priestoru občanmi.

Žilina sa o ocenenie uchádza aj v oblasti Ochrana ovzdušia, do ktorej prihlásila 5 projektov. Tie sú zamerané najmä na oblasť ekologických foriem dopravy a ide o nasledovné projekty: vybudovanie úseku cyklotrasy H2 Solinky – Centrum 1. úsek, doplnenie kamerového systému, verejného osvetlenia a wi-fi pripojenia na pump-trackovej dráhe na Vodnom diele, monitorovanie dopravy v meste s využitím senzorických zariadení, komplexná rekonštrukcia zastávkových bodov MHD v meste Žilina, nabíjacia stanica pre e-mobily pri Mestskom úrade v Žiline. Projekty v celkovej hodnote 2 178 000 eur umožňujú budovať kvalitnú a modernú dopravnú infraštruktúru, ktorá zvyšuje komfort používania alternatívnej dopravy (bicykle, MHD) a pomáha tak chrániť ovzdušie.

„Som veľmi rád, že sa nám na pôde mesta darí zavádzať do praxe rôzne projekty zamerané na oblasť ekológie či environmentalistiky a pomáhame tak zlepšovať kvalitu života pre jeho obyvateľov. O to viac ma teší, keď si tieto zmeny všíma i odborná verejnosť, ktorá dokáže oceniť našu neustálu snahu a prácu na skvalitnení a ochrane prostredia, v ktorom žijeme,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

O ocenenia zabojuje 16 prihlásených samospráv v jednotlivých súťažných oblastiach:

  • Prechod na zelené hospodárstvo
  • Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
  • Ochrana ovzdušia
  • Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Mestá sa mohli do súťaže zaregistrovať od 1. júna do 31. júla, pričom prihláseným projektom a aktivitám dominujú témy mobility – cyklotrasy či zeleného hospodárstva – kompostovanie a budovanie dažďových záhrad.

V súčasnosti sa pripravuje hodnotenie zapojených samospráv. O ocenených a víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií. Samotné hodnotenie má dve etapy. Začiatkom septembra sa uskutoční 1. kolo hodnotenia, v ktorom sa na základe doručených prihlášok určia ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach. Následne sa koncom mesiaca v 2. kole hodnotenia predstavia cez prezentácie aj samotné prihlásené mestá, z ktorých komisia určí víťaza.

Titul Enviromesto 2021 je prestížnym ocenením, ktoré odzrkadľuje pozitívny, hodnotný a invenčný prístup samosprávy k starostlivosti o mestské životné prostredie. Vyhlásenie výsledkov súťaže a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v priebehu októbra počas konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR. Pre súťažiacich sú pripravené vecné a finančné ocenenia.

 

logo - Enviromesto 2021