Fungovanie jaslí, materských a základných škôl v Žiline

book with green board backgroundbook with green board background

Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v obmedzenom režime. Základné školy majú prerušené prezenčné vyučovanie a dostupné sú iba pre žiakov, ktorí sú deťmi zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, konkrétne pre zdravotnícky personál, policajtov, hasičov, vojakov, zamestnancov sociálnych zariadení, zamestnancov strategických podnikov a pracovníkov predajní so životne nevyhnutými potrebami.

Na prvom stupni budú základné školy denne vyučovať aj deti, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žilinské materské školy sú taktiež k dispozícii len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Povinnosťou rodičov pri nástupe detí do škôl je predložiť negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, potvrdenie o zamestnaní v kritickej infraštruktúre musia, ako v prípade základných škôl, preukázať obaja rodičia.

O novom režime škôl rozhodol zriaďovateľ na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline a Krízového štábu Okresného úradu, členov pandemického strediska zo dňa 10. marca. Dôvodom na úpravy je zhoršujúca sa epidemická situácia a negatívny výhľad, ktorý má okres Žilina v COVID automate. Situácia v detských kolektívoch sa v základných a materských školách v Žiline zhoršuje a pribúdajú pozitívne prípady ochorenia COVID-19 u detí. V súčasnosti je z tohto dôvodu uzatvorených päť materských a dve základné školy. Pozitivita bola zaznamenaná aj u zamestnancov školského stravovania, kvôli čomu bolo uzatvorených päť prevádzok školských kuchýň.

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl majú nárok na pandemické ošetrovné všetci rodičia, ktorí sa osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku. Podmienkou je, aby bola škôlka alebo škola uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa. Nárok na pandemické ošetrovné majú aj rodičia, ktorí nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa. Naopak, nárok na pandemickú OČR nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou homeoffice.

Jasle sú dostupné len pre kritickú infraštruktúru – V prevádzke ostávajú mestské zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná 82 a Puškinova 14. Dostupné sú iba pre žiakov, ktorí sú deťmi zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, čo musia potvrdením preukázať obaja rodičia.

Naďalej prístupný je aj Denný stacionár na Námestí J. Borodáča a jedálne pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča 1, na Lichardovej ulici č. 44 v Žiline a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38. Zároveň bude poskytovaná aj donáška stravy do domácností. Pre obyvateľov je opäť dostupná aj činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.