Elektronické formuláre

S01+S02
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov

S03
Oznámenie o začatí / ukončení poskytovania odplatného prechodného ubytovania a Hlásenie o počte prenocovaní

S04
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za KO a DSO

S05
Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za triedený komunálny odpad pre vlastníka nehnuteľnosti v meste Žilina

S06+S07
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

S08
Úľava na dani za trvale vyhradené parkovacie miesto

S09
Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

S10
Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

S11
Žiadosť o súhlas na povolenie stavby / trvalé užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

S12
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

S13
Udelenie a zrušenie mandátu k elektronickému inkasu