Športové dotácie – 2021

Archív - športové dotácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE ŠPORTOVEJ DOTÁCIE PRE ROK 2021

Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár –  www.zilina.egrant.sk

Systém poskytovania športových dotácií mesta Žilina vznikol za účelom:

 • podporovať činnosť športových klubov v Žiline,
 • podporovať registrovaných športovcov v Žiline,
 • zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií

Celková výška športových dotácií schválená Mestským zastupiteľstvom na rok 2021 je

 • 450.000,- € pre podporu žilinských športových klubov
 • 100.000,-€ pre vrcholový šport

Uzávierka podávania žiadostí

Uzávierka pre zaslanie formulárov je 23.04.2021. Financie športovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity v kalendárnom roku 2021.

Oprávnení žiadatelia

Športovú dotáciu, možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá spĺňa náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a je zaregistrovaná v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál – www.sport.gov.sk ) najneskôr v roku 2020.

Podmienky pre oprávnených žiadateľov

 • športový klub pôsobí a je registrovaný na území mesta Žilina
 • v prípade športového klubu, ktorý má viac športových odvetví patriacich pod iný národný zväz, federáciu, úniu (ďalej len zväz), každé športové odvetvie si podáva žiadosť o dotáciu osobitne
 • o športovú dotáciu sa môžu uchádzať len kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina
 • má splnené povinnosti v zmysle zákona 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a má v registri uvedené príslušné údaje v zmysle § 6 ods. 1 tohto zákona, uvedené sa týka mimovládnych neziskových organizácií
 • má vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií)
 • nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • účet uvedený v žiadosti o grantovú dotáciu je účtom organizácie, ktorá podáva žiadosť a nie účtom súkromnej osoby

Povinné prílohy k podávaniu elektronickej žiadosti na www.zilina.egrant.sk

 • originál zoznamu aktívnych členov športového klubu potvrdený národným zväzom (aktívny člen – športovec, ktorý sa v roku 2020 zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných národným zväzom daného športového odvetvia a súčasne je členom športového klubu v roku 2021)
 • z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a tým aj výrazne obmedzenými možnosťami klubov zúčastňovať sa na súťažiach organizovaných národným zväzom v roku 2020 môžu kluby za aktívneho športovca považovať aj člena klubu, ktorý sa v roku 2019 zúčastnil na 3 rôznych súťažiach organizovaných národným zväzom a zároveň je členom klubu v roku 2021
 • menný zoznam členov podľa kategórií
 • originálny zoznam licencovaných trénerov potvrdený národným zväzom
 • doklad o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii)
 • doklady o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie športovej dotácie na základe formulára dostupného na webovej stránke zilina.egrant.sk
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár v 1 origináli odošle resp. osobne doručí v pracovný deň spolu s povinnými prílohami (súpisky a zoznam licencovaných trénerov potvrdené národným zväzom) v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 23.04.2021 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o podporu športových klubov 2021“ + uviesť názov športového klubu, ktorý žiada o športovú dotáciu,.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru zo stránky zilina.egrant.sk spolu s povinnými prílohami (súpisky a zoznam licencovaných trénerov potvrdené národným zväzom). V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude žiadosť hodnotená.

Kritéria hodnotenia žiadostí (bodovanie a koeficienty)

Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

 • členská základňa – 10 až 75 bodov
 • úspechy – 1,0 až 1,3
 • neolympijský a olympijský šport – 1,0 až 1,1
 • spolupráca, filantropia – 1,0 až 1,1
 • trénerská odbornosť – 1,0 až 1,3
 • kategórie – 1,0 až 1,2

Výška športovej dotácie mesta Žilina závisí od získaných bodov a počtu prijatých žiadostí. Uchádzači, ktorí získajú menej ako 15 bodov, alebo majú menej ako 10 aktívnych členov nemajú nárok na športovú dotáciu.

Vyhodnotenie žiadostí

 • Rozhodnutie o pridelení/nepridelení športových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky športových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe.
 • Uchádzanie sa o podporu mesta je založené na základe vopred stanovených kritérií, v ktorých je zohľadnená členská základňa, úspechy, neolympijský a olympijský šport, spolupráca s mestom Žilina a filantropia, trénerská odbornosť a kategórie. Žiadosti o športovú dotáciu sú hodnotené odbornou komisiou schválenou Mestským zastupiteľstvom.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

 • S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená športová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí športovej dotácie.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní
 • vyúčtovanie športovej dotácie musia predložiť najneskôr do 15. novembra 2021 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí športovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku (akceptované budú len platby z účtov organizácie, ktorej bola dotácia poskytnutá)
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie v prípade, že platba prebehla v hotovosti
 • pri platbách uskutočnených platobnou kartou je povolené použiť len platobnú kartu organizácie, ktorá je prijímateľom grantovej dotácie
 • pri platbách nie je možné používať zľavové karty a registrácie u obchodníkov vedené na súkromné osoby, len na organizáciu, ktorá je prijímateľom športovej dotácie (napr. Metro karta, A3 karta a rôzne iné zľavové karty.)

Oprávnené výdavky

 • nájom priestorov pre činnosť športového klubu spojený so službami (úhrada energií),
 • úhrada elektrickej energie, vodné a stočné vo vlastných priestoroch,
 • nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja a oblečenia,
 • cestovné náklady na súťaže,
 • náklady na regeneráciu (sauna, bazén, masáže, fyzioterapia) – zoznam osôb, jednotkové ceny,
 • náklady na údržbu športovísk súvisiacich s činnosťou klubu na základe fakturácie autorizovanou spoločnosťou
 • náklady na sústredenie, súťaž, turnaj organizované mimo mesta Žilina – zoznam zúčastnených členov klubu, presná definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za ubytovanie a stravu,
 • poplatky národného zväzu za členské, štartovné, rozhodcov, delegované osoby, prestupy,
 • poistenie, štartovné a stravné spojené s účasťou na súťaži, turnaji,
 • školenia trénerov organizované národným zväzom (zvyšovanie alebo obnova licencie trénerov športového klubu),
 • náklady na zdravotnú službu,
 • služby spojené s trénerskou a rozhodcovskou činnosťou.

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Neoprávnené výdavky

 • výdavky bez priameho vzťahu k športu ( napr. benzín, farby, hnojivo),
 • mzdy, dohody, odmeny v klube, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • investičné náklady,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • IT služby, telekomunikačné služby, nákup elektrotechniky
 • Nákup výživových doplnkov a športovej výživy

Iné

 • športový klub sa môže súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta Žilina v príslušnom roku, ktorá je určená pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu na území mesta Žilina,
 • v prípade získania dotácie má mesto Žilina právo monitorovať priebeh aktivít.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie

e-mail: sportovedotacie@zilina.sk, tel. : 0908 930 093, 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)