Športové dotácie - 2019

Archív - športové dotácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE ŠPORTOVEJ DOTÁCIE PRE ROK 2019

Systém poskytovania športových dotácií mesta Žilina vznikol za účelom:

 • podporovať činnosť športových klubov v Žiline,
 • podporovať registrovaných športovcov v Žiline,
 • zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Celková výška športových dotácií schválená Mestským zastupiteľstvom v Žiline na rok 2019 je 400 000 EUR.

Uzávierka podávania žiadostí

Uzávierka pre zaslanie grantových formulárov je 15.04.2019.

Oprávnení žiadatelia

Športovú dotáciu, možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá spĺňa náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a sú zaregistrované v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál – www.sport.gov.sk ) najneskôr v roku 2018.

Kritéria pre oprávnených žiadateľov

 • športový klub pôsobí a je registrovaný na území mesta Žilina,
 • v prípade športového klubu, ktorý má viac športových odvetví patriacich pod iný národný zväz, federáciu, úniu (ďalej len zväz), každé športové odvetvie si podáva žiadosť o dotáciu osobitne,
 • o športovú dotáciu sa môžu uchádzať len kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina,
 • športový klub má vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina a nie sú voči nemu vedené konkurzné konania alebo vedený výkon rozhodnutia.

Povinné prílohy k žiadosti

 • originál zoznamu aktívnych členov športového klubu potvrdený národným zväzom (aktívny člen – športovec, ktorý sa v roku 2018 zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných národným zväzom daného športového odvetvia a súčasne je členom športového klubu v roku 2019),
 • menný zoznam členov podľa kategórií,
 • originál zoznamu licencovaných trénerov potvrdený národným zväzom,
 • kópia dokladu o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • kópia dokladu o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladu o právnej subjektivite,
 • originál výpisu z registra trestov právnických osôb. Podľa Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z. je povinnosťou mesta si tento výpis zaobstarať, avšak z technických dôvodov nie je pre mesto Žilina možné získať tento výpis bezodkladne. Preto je mesto oprávnené požadovať od žiadateľov priloženie výpisu nie staršieho ako 30 dní (zákonná podmienka) v listinnej podobe. V prípade podania aj žiadosti o grantovú dotáciu je postačujúce predložiť len jeden originál výpisu z registra trestov. K ostatným žiadostiam je možné predložiť fotokópiu výpisu s poznámkou, že originál výpisu je priložený pri druhej žiadosti.

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie športovej dotácie na základe formulára dostupného na webovej stránke zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár v 1 origináli odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň) spolu s prílohami v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 15.04.2019 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o podporu športových klubov 2019“ + uviesť názov športového klubu, ktorý žiada o športovú dotáciu,

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru zo stránky zilina.egrant.sk spolu s prílohami. V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude žiadosť hodnotená.

Kritéria hodnotenia žiadostí (bodovanie a koeficienty)

Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

 • členská základňa – 10 až 75 bodov
 • úspechy – 1,0 až 1,3
 • neolympijský a olympijský šport – 1,0 až 1,1
 • spolupráca, filantropia – 1,0 až 1,1
 • trénerská odbornosť – 1,0 až 1,3
 • kategórie – 1,0 až 1,2

Výška športovej dotácie mesta Žilina závisí od získaných bodov a počtu prijatých žiadostí. Uchádzači, ktorí získajú menej ako 15 bodov, nemajú nárok na športovú dotáciu.

Vyhodnotenie žiadostí

Rozhodnutie o pridelení/nepridelení grantových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky športových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe.

Uchádzanie sa o podporu mesta je založené na základe vopred stanovených kritérií, v ktorých je zohľadnená členská základňa, úspechy, neolympijský a olympijský šport, spolupráca s mestom Žilina a filantropia, trénerská odbornosť a kategórie. Žiadosti o športovú dotáciu sú hodnotené odbornou komisiou schválenou Mestským zastupiteľstvom.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená športová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí športovej dotácie.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní,
 • vyúčtovanie športovej dotácie musia predložiť najneskôr do 15. novembra 2019 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí športovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku,
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie,
 • v prípade cestovných náhrad vyúčtovanie cestovného príkazu účtovníčkou, fotokópiu technického preukazu a fotokópiu zelenej karty.

Oprávnené výdavky

 • nájom priestorov pre činnosť športového klubu spojený so službami (úhrada energií),
 • úhrada elektrickej energie, vodné a stočné vo vlastných priestoroch,
 • nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja a oblečenia,
 • cestovné náklady na súťaže,
 • náklady na regeneráciu (sauna, bazén, masáže, fyzioterapia) – zoznam osôb, jednotkové ceny,
 • náklady na sústredenie, súťaž, turnaj organizované mimo mesta Žilina – zoznam zúčastnených členov klubu, presná definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za ubytovanie a stravu,
 • poplatky národného zväzu za členské, štartovné, rozhodcov, delegované osoby, prestupy,
 • poistenie, štartovné a stravné spojené s účasťou na súťaži, turnaji,
 • školenia trénerov organizované národným zväzom (zvyšovanie alebo obnova licencie trénerov športového klubu),
 • náklady na zdravotnú službu,
 • služby spojené s trénerskou a rozhodcovskou činnosťou.

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Neoprávnené výdavky

 • výdavky bez priameho vzťahu k športu ( napr. benzín, farby, hnojivo),
 • mzdy, dohody, odmeny v klube, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • investičné náklady,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • IT služby, telekomunikačné služby, nákup elektrotechniky.

Iné

 • športový klub sa môže súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta Žilina v príslušnom roku, ktorá je určená pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu na území mesta Žilina,
 • v prípade získania dotácie má mesto Žilina právo monitorovať priebeh aktivít.