Podpora ligových klubov – 2022

Archív - podpora ligových klubov

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE ŠPORTOVEJ DOTÁCIE – PODPORA VRCHOLOVÉHO ŠPORTU – LIGOVÉ KLUBY V OLYMPIJSKÝCH A NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOCH – PRE ROK 2022

Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár –  https://zilina.egrant.sk/

Systém poskytovania športových dotácií mesta Žilina vznikol za účelom:

 • podporovať činnosť športových klubov v Žiline,
 • podporovať registrovaných športovcov v Žiline,
 • podporovať žilinské športové kluby na seniorsky najvyššej národnej úrovni,
 • zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu schválená Mestským zastupiteľstvom na rok 2022 je 100 000 €. Z toho 80 000 € pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a klubov druhých najvyšších slovenských súťaží v olympijských športoch. (vyčlenených 20 000 € na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe bolo prerozdelených vo výzve v mesiaci apríl)

Maximálna možná výška podpory v roku 2022 pre extraligový klub v olympijskom športe je 40 000 €, v neolympijskom športe 5 000 € a pre druholigový klub v olympijskom športe 5 000 €.

Uzávierka podávania žiadostí

Uzávierka pre zaslanie žiadosti je 12.9.2022. Financie športovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity v kalendárnom roku 2022.

Oprávnení žiadatelia

Športovú dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá spĺňa náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z .z. a je zaregistrovaná v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál – www.sport.gov.sk) najneskôr v roku 2021.

Športový klub je účastníkom  najvyššej národnej seniorskej súťaže v olympijskom alebo neolympijskom športe, prípadne druhej najvyššej národnej súťaže v olympijskom športe.

Podmienky pre oprávnených žiadateľov

 • športový klub pôsobí a je registrovaný na území mesta Žilina,
 • športová dotácia je určená len pre klub, ktorý nie je financovaný z rozpočtu mesta a ktorého zriaďovateľom nie je mesto Žilina,
 • športový klub je účastníkom  najvyššej národnej seniorskej súťaže v olympijskom alebo neolympijskom športe, prípadne druhej najvyššej národnej súťaže v olympijskom športe,
 • v danom športe sa na národnej úrovni organizujú minimálne dve seniorské súťaže,
 • ročný rozpočet klubu, uchádzajúceho sa o finančnú podporu, môže byť maximálne 15-násobok maximálnej podpory (v OŠ 450 000 €, v NOŠ 75 000 €),
 • má splnené povinnosti v zmysle zákona 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a má v registri uvedené príslušné údaje v zmysle § 6 ods. 1 tohto zákona, uvedené sa týka mimovládnych neziskových organizácií,
 • má vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina,
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií),
 • nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z .z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • účet uvedený v žiadosti o športovú dotáciu je účtom organizácie, ktorá podáva žiadosť a nie účtom súkromnej osoby.

Povinné prílohy k podávaniu elektronickej žiadosti na https://zilina.egrant.sk/

 • originál zoznamu aktívnych členov ligového tímu potvrdený národným zväzom (aktívny člen ligového tímu – športovec, ktorý je na súpiske ligového mužstva pre sezónu 2022/2023 a zároveň si na neho klub neuplatňoval dotáciu v prvom pilieri)
 • kópiu úspešného pridelenia ligovej licencie pre sezónu 2022/2023
 • doklad o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy, alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • doklady o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite,
 • účtovná závierka za rok 2021

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie športovej dotácie na podporu vrcholového športu – ligové kluby na základe formulára dostupného na webovej stránke https://zilina.egrant.sk/,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár žiadosti v 1 origináli odošle resp. osobne doručí v pracovný deň spolu s povinnými prílohami (originál zoznamu aktívnych členov ligového tímu pre sezónu 2022/2023 potvrdený národným zväzom a kópia úspešného pridelenia ligovej licencie pre sezónu 2022/2023) v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 12.9.2022 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o podporu športových klubov 2022 – ligové kluby“ + uviesť názov športového klubu, ktorý žiada športovú dotáciu.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru žiadosti zo stránky zilina.egrant.sk spolu s povinnými prílohami (originál zoznamu aktívnych členov ligového tímu potvrdený národným zväzom a kópia úspešného pridelenia ligovej licencie pre sezónu 2022/2023). V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude žiadosť hodnotená.

Vyhodnotenie žiadostí

Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

 • žiadosti o športovú dotáciu pre vrcholový šport –ligové kluby sú hodnotené odbornou komisiou schválenou Mestským zastupiteľstvom,
 • výška poskytnutej športovej dotácie pre vrcholový šport – ligové kluby závisí od počtu prijatých žiadostí,
 • rozhodnutie o pridelení/nepridelení športových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky športových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

 • s úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená športová dotácia, bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí športovej dotácie pre vrcholový šport – ligové kluby.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní,
 • vyúčtovanie dotácie musia kluby predložiť najneskôr do 15.novembra 2022 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí športovej dotácie pre vrcholový šport – ligové kluby (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku (akceptované budú len platby z účtov organizácie, ktorej bola dotácia poskytnutá),
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • pri platbách uskutočnených platobnou kartou je povolené použiť len platobnú kartu organizácie, ktorá je prijímateľom grantovej dotácie,
 • pri platbách nie je možné používať zľavové karty a registrácie u obchodníkov vedené na osoby odlišné od prijímateľa (napr. Metro karta, A3 SPORT karta a rôzne iné zľavové karty).

Oprávnené výdavky

 • nájom priestorov pre činnosť športového klubu spojený so službami (úhrada energií),
 • úhrada elektrickej energie, vodné a stočné vo vlastných priestoroch,
 • nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja, oblečenia a obuvi potrebných pri vykonávaní  športovej činnosti daného športového odvetvia,
 • cestovné náklady na súťaže,
 • náklady na regeneráciu (sauna, bazén, masáže, fyzioterapia) – zoznam osôb, jednotkové ceny,
 • náklady na údržbu športovísk súvisiacich s činnosťou klubu na základe fakturácie autorizovanou spoločnosťou,
 • náklady na sústredenie, súťaž, turnaj organizované mimo mesta Žilina – zoznam zúčastnených členov klubu, presná definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za ubytovanie a stravu,
 • poplatky národného zväzu za členské, štartovné, rozhodcov, delegované osoby, prestupy,
 • poistenie, štartovné a stravné spojené s účasťou na súťaži, turnaji,
 • školenia trénerov organizované národným zväzom (zvyšovanie alebo obnova licencie trénerov športového klubu),
 • náklady na zdravotnú službu,
 • služby spojené s trénerskou a rozhodcovskou činnosťou.

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Neoprávnené výdavky

 • výdavky bez priameho vzťahu k športu ( napr. benzín, farby, hnojivo),
 • mzdy, dohody, odmeny v klube, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • investičné náklady (samostatne hnuteľné veci, ktorých vstupná cena je viac ako 1700€, stavebné úpravy)
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • IT služby, telekomunikačné služby, nákup elektrotechniky,
 • nákup výživových doplnkov a športovej výživy.

Iné

 • športový klub sa môže súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta Žilina v príslušnom roku, ktorá je určená pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu na území mesta Žilina,
 • v prípade získania dotácie má mesto Žilina právo monitorovať priebeh aktivít.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie

e-mail: sportovedotacie@zilina.sk, tel. : 0908 930 093, 041/7063 319 (v pracovné dni 8:00 – 15:00)