Grantový systém - rok 2016

Archív - grantový systém

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA PODPORU AKTIVÍT PRE ROK 2016

Pre rok 2016 Mesto Žilina vypisuje možnosť uchádzať sa o podporu aktivít v troch oblastiach:

 • kultúra
 • šport
 • sociálna a zdravotná oblasť

Špecifické priority na rok 2016:

Pre oblasť kultúry:

 • významné podujatia s viacročnou tradíciou (napríklad medzinárodné festivaly)
 • tvorba a prezentácia autorov s trvalým pobytom v Žiline (divadlo, výtvarné umenie, hudba, …)
 • vzdelávacie a amatérske kultúrne podujatia a kurzy podporujúce tvorivosť Žilinčanov a život v mestských častiach
 • projekty a aktivity podporujúce kultúrnu a historickú identitu Žiliny (knihy, výskumy, výstavy, konferencie, …)
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov

Pre oblasť športu:

 • aktivity zamerané na nešportujúcu mládež
 • rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých
 • podpora významných medzinárodných športových podujatí
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov

Podpora športovej činnosti pre registrovaných športovcov len v sekcii ŠPORTOVÉ DOTÁCIE!!!

Pre oblasť sociálnu a zdravotnú :

 • aktivity zamerané na deti vo vylúčených komunitách, na deti, na ktorých je páchané násilie, a na deti zo sociálne slabých rodín
 • sociálna inklúzia, podpora a odstraňovanie bariér zdravotne postihnutých a osôb ohrozených sociálnym vylúčením
 • zvyšovanie kvality života seniorov v meste
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov

Uzávierka podávania žiadostí na podporu aktivít

Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov 11. 04. 2016. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v kalendárnom roku 2016.

Vyhodnotenie žiadostí:

Schválené projekty mesto zverejní do 04. 05. 2016 na www.zilina.sk – výsledky grantových dotácii. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií. V zmysle VZN 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina, primátor na základe podaných žiadostí rozhoduje samostatne a bez ohľadu na návrhy grantových komisií o pridelení dotácií v objeme 1/10 celkovej sumy schválenej na dotácie pre všetky grantové komisie v danom roku. Tohto práva sa primátor môže vzdať a delegovať ho na komisie.

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, …
 • inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou
 • registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie
 • podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory (právnické alebo fyzické osoby – SZČO)

Žiadateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, alebo poskytovať služby obyvateľom obce.

Kritéria hodnotenia projektov

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory.

Grantová komisia má právo neprideliť grantovú dotáciu, pokiaľ úspešný predkladateľ nepredložil v predchádzajúcom kalendárnom roku vyúčtovanie do určeného termínu.

zameranie hodnotenia

body

kvalita projektu (obsahová kvalita projektu, jeho cieľov a výsledkov)

1 – 30

prínos pre obyvateľov Žiliny a význam pre mesto ako také

1 – 25

súvislosť s prioritami na rok 2016

1 – 15

spolupráca s ďalšími inštitúciami, jednotlivcami a zapojenie dobrovoľníkov

1 – 10

adekvátnosť nákladov v rozpočte projektu a schopnosť získať ďalšie zdroje

1 – 10

kvalitné vyplnenie formulára podľa propozícií

1 – 5

predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (organizácie alebo jednotlivcov)

1 – 5

maximálny počet bodov za projekt od jedného člena komisie

100

Podmienky pre žiadateľov

  • Príspevok mesta na 1 projekt je minimálne 350,- € a maximálne 2 500,- €.
  • Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Zvyšných 30% hradí žiadateľ z iných zdrojov ako sú zdroje mesta.
  • Zo schváleného príspevku mesta na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr do 60 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta.
  • Jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 projekty do grantového systému Mesta Žilina 2016. Ak podáva dva projekty, môže ich obidva podať v jednej oblasti alebo ich môže podať v dvoch oblastiach (napríklad jeden projekt podá v oblasti kultúry a jeden projekt v oblasti športu).
  • Vyúčtovanie musí predložiť najneskôr 14. novembra 2016 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie (v prípade aktivít od 14. novembra 2016 do 19. decembra 2016 musí žiadateľ požiadať Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ o udelenie výnimky pre zúčtovanie do decembra 2016.
  • Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorý je dostupný na www.zilina.sk – grantové dotácie – dokumenty na stiahnutie.
  • Vyplnený a podpísaný grantový formulár v 1 origináli odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň) v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Podateľňa, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 11. 04. 2016 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty) a zároveň zašle na mailovú adresu granty@zilina.sk, do predmetu správy je potrebné uviesť oblasť pre ktorú je žiadosť zasielaná.Príklad:

   Komu: granty@zilina.sk

   Predmet: šport

   Pre hodnotenie žiadosti je potrebné písomné a súčasne aj elektronické podanie žiadosti. V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude projekt hodnotený.    

 

 • Na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O GRANTOVÚ DOTÁCIU 2016 + napísať jednu z oblastí podpory: kultúra, šport, sociálne služby.
 • Organizácie financované z rozpočtu mesta a organizácie, ktoré zriaďuje mesto a mestské organizácie môžu predložiť žiadosti jedine na projekty vykonávané nad rámec činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.
 • Aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Žiliny, alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Žiliny a musia byť ukončené v roku 2016.
 • Charakter projektu má mať verejnoprospešný charakter alebo má smerovať ku skvalitneniu života v meste. Projekty nemôžu mať komerčný charakter.
 • Úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať mesto a médiá o konaní aktivít, zaslať tlačovú správu na príslušnú mailovú adresu určenú pre oblasť, mať zabezpečenú propagáciu a fotodokumentáciu aktivít, zaslať fotografie z konania aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu mesta podľa podmienok v zmluve).
 • Mesto Žilina má právo monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.

KOMENTÁR K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK OD MESTA ŽILINA

(tento komentár slúži len pre žiadateľa, nie je súčasťou žiadosti a netreba ho prikladať ku žiadosti)

1. Grantový formulár – žiadosť o finančný príspevok od mesta Žilina vyplňte v počítači. Doručte ho vytlačený v papierovej podobe a zároveň zašlite elektronicky podľa pokynov vo výzve.

2. V bodoch „oblasť“ a „druh“ podčiarknite vybranú oblasť a vybraný druh. Pre jeden projekt možno zvoliť len jednu z troch uvedených oblastí.

3. V časti „Definovanie problémovej situácie, ktorú chceme riešiť“ si môžete pomôcť odpovedaním na otázky – prečo je potrebné realizovať práve tento projekt, prečo môže byť váš projekt pre ľudí zaujímavý alebo dôležitý, aké potreby a priania ľudí projekt zabezpečuje, čím je plánovaný projekt odlišný od iných, aké zmeny chce váš projekt priniesť.

4. Organizácia, ktorá žiada grant v bode „Informácie o žiadateľovi“ uvedie:

• rok svojho vzniku,

• druh organizácie – štátna, samosprávna, rozpočtová, príspevková, nezisková, občianske združenie, nadácia, neziskový fond, podnikateľský subjekt (fyzická osoba na základe živnosti, s.r.o., a.s.) a pod.,

• počet interných zamestnancov,

• počet externých zamestnancov,

• počet dobrovoľníkov,

• u športových klubov uviesť: počet športových oddielov, počet členov oddielov, počet aktívnych športovcov, počet trénerov, počet inštruktorov a cvičiteľov, počet rozhodcov, počet ostatných (funkcionárov a pod.).

5. V bode „Popis projektu“ uveďte:

• podrobný popis aktivít projektu, aké sú hlavné aktivity projektu,

• ako budú aktivity realizované, akým spôsobom,

• ako dokážu plánované aktivity pomôcť pri riešení konkrétneho problému alebo aké výsledky dosiahnu,

6. V bode „Ciele projektu“

• jasne definujte a formulujte ciele (ciele majú viesť k jasným výsledkom, ciele riešia definovaný problém, ciele majú byť dosiahnuteľné, konkrétne, realistické a časovo vymedzené).

7. Položky rozpočtu je treba uvádzať čo najkonkrétnejšie rozpísané.

8. V bode „ROZPOČET PROJEKTU“ treba samostatne uviesť tieto položky:

• prenájom,

• cestovné,

• ubytovanie a strava,

• tlač publikácií, propagačných materiálov,

• investície,

• pozn. náklady na projekt sú uplatniteľné od 1.januára 2016 do 14. novembra 2016 (akcie po 14. novembri len výnimočne a to na základe žiadosti adresovanej odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu môže byť udelená výnimka do 19. decembra roka 2016).

Oprávnené výdavky:

1. Nájom priestorov na realizáciu projektu.

2. Nájom techniky a materiálu na realizáciu projektu.

3. Náklady spojené s realizáciou projektu t.j. nákup materiálu, cestovné náklady.

4. Služby súvisiace s realizáciou projektu t.j. polygrafické náklady, práce a služby vykonávané na faktúru.

5. Honoráre v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) t.j. výkonní umelci (herec, tanečník, spevák, interpret hovoreného slova resp. hudby, režisér, dirigent, autori diel – napr. autori literárnych, vedeckých, umeleckých diel, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, výrobcovia zvukových a zvukovo-obrazových diel).

Vyúčtovanie projektu – povinné prílohy:

1. Kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku.

2. Kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti.

3. Kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie.

4. Fotodokumentácia, tlačová správa, tlačené oznamy (pozvánky, plagáty z podujatí a pod.) s logom Mesta Žilina v prípade, že boli súčasťou projektu, doručiť elektronicky na granty@zilina.sk, v predmete uviesť oblasť, v ktorej bol projekt podporený.

PRÍKLADY PROJEKTOV PRE PODPORU AKTIVÍT 

 (príklady slúžia len pre žiadateľa, nie sú súčasťou žiadosti a netreba ich ku nej prikladať)

Tieto príklady slúžia len pre inšpiráciu, nejde o doslovné vymenovanie všetkých možných typov projektov, ktoré je možné predložiť.

a.) kultúra

 • kultúrne aktivity detí a mládeže
 • tvorba a prezentácia žilinských umelcov, autorov, umeleckých súborov
 • prezentácia žilinských osobností, kolektívov a žilinskej kultúry v zahraničí
 • organizovanie medzinárodných kultúrnych podujatí v Žiline
 • podpora projektov smerujúcich k zachovaniu kultúrneho dedičstva
 • kultúrne podujatia podporujúce turistický ruch v Žiline
 • kultúrny a komunitný život v mestských častiach – usporadúvanie koncertov, hudobných a kultúrno-spoločenských akcií
 • nekomerčné alternatívne kultúrne aktivity
 • pri zriaďovaných organizáciách by predmetom grantového projektu nemali byť hlavné aktivity, ktoré vykonávajú v rámci svojho štatútu a na ktoré získavajú financovanie od svojho zriaďovateľa

b.) šport

 • podpora pravidelnej športovej činnosti detí a mládeže s dôrazom na zmysluplné trávenie jej voľného času (registrovaní i neregistrovaní )
 • podpora športovej činnosti detí a mládeže s dôrazom na výchovu k zdravému životnému štýlu
 • materiálne zabezpečenie športovej činnosti
 • organizácia športových podujatí
 • účasť na športových podujatiach
 • podpora registrovaných športovcov a športových klubov sa realizuje v rámci samostatných dotácií pre športové kluby

c.) sociálna a zdravotná oblasť

 • pomoc sociálne slabým, rizikovým, marginalizovaným skupinám ľudí
 • integrácia ľudí s postihnutím, rizikových skupín a marginalizovaných skupín do spoločnosti
 • pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom a deťom z detských domovov integrovať sa do rodín a spoločnosti
 • pomoc pri hľadaní náhradnej rodiny pre deti, ktoré ju potrebujú
 • aktivity v oblasti prevencie negatívnych sociálnych a zdravotných faktorov
 • podpora nie je určená na sociálne služby, ktoré inštitúcie realizujú ako svoju hlavnú činnosť a získavajú na ne príspevky zo štátneho rozpočtu