Grantový systém – Inštitucionálna podpora – rok 2019

Archív – grantový systém - Inštitucionálna podpora

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE GRANTOVEJ DOTÁCIE NA INŠTITUCIONÁLNU PODPORU PRE ROK 2019

Úvod

Inštitucionálna podpora Mesta Žilina je určená pre systematické rozvíjanie neziskového sektora v Žiline a na aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa zasadzujú o zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiliny. Celkový objem prostriedkov v grantovom systéme mesta pre inštitucionálnu podporu je 35 000 EUR.

Inštitucionálna podpora znamená možnosť získať príspevok na celoročnú prevádzku a rozvoj, konkrétnejšie na pokrytie operačných a režijných nákladov (stabilizačný aspekt) a na financovanie oblastí bezprostredne súvisiacich s rozvojom organizácie.

Poslaním Inštitucionálnej podpory je čiastočne spolufinancovať najkvalitnejšie a najprínosnejšie neziskové organizácie pôsobiace v Žiline: organizácie, ktoré sú prínosom pre obyvateľov a mesto – poskytujú verejnoprospešné služby a aktivity, vytvárajú zaujímavé pracovné príležitosti pre odborníkov, poskytujú špecifické služby, či už v sociálnej, kultúrnej alebo inej oblasti, akumulujú finančné prostriedky pre neziskové aktivity, okrem oblasti športu, ktorá je podporovaná mestom prostredníctvom samostatného dotačného programu – športové dotácie.

Neziskové organizácie sa môžu uchádzať o získanie tejto podpory zaslaním vyplneného formulára, ktorý bude posudzovať odborná grantová komisia. Podstatou získania inštitucionálnej podpory je súťaž medzi neziskovými organizáciami na základe jasných pravidiel a kritérií (viď nižšie).

 

Uzávierka podávania žiadostí

Uzávierka pre zaslanie grantových formulárov je 15.04.2019.

 

Oprávnení žiadatelia

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • občianske združenie,
 • neinvestičný fond,
 • nadácia,
 • žiadateľ nie je zriadený orgánom štátnej alebo verejnej správy.

 

Kritéria pre oprávnených žiadateľov

 • organizácia vykonáva celoročnú činnosť na území mesta Žilina (ďalej len mesta) alebo poskytuje služby obyvateľom mesta,
 • organizácia aktívne pôsobí na území mesta najmenej 2 roky a je verejne známa,
 • má stabilný tím a aspoň jedného zamestnanca (alebo iný relevantný vzťah na úrovni pracovného pomeru),
 • aktivity žiadateľa majú verejnoprospešný charakter – robí aktivity alebo poskytuje služby slúžiace nielen pre členov organizácie, ale aj pre verejnosť,
 • svojím významom aktivity presahujú lokálnu úroveň,
 • ročný rozpočet organizácie v predchádzajúcom roku je minimálne 16 000 EUR.

 

 

Povinné prílohy k žiadosti

 • kópia dokladu o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • kópia dokladu o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladu o právnej subjektivite,
 • originál výpisu z registra trestov právnických osôb. Podľa Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z. je povinnosťou mesta si tento výpis zaobstarať, avšak z technických dôvodov nie je pre mesto Žilina možné získať tento výpis bezodkladne. Preto je mesto oprávnené požadovať od žiadateľov priloženie výpisu nie staršieho ako 30 dní (zákonná podmienka) v listinnej podobe,
 • výročná správa a účtovná uzávierka za rok 2018 a 2017 (ak organizácia nemá uzavretý rok 2018, predloží rovnaké dokumenty za rok 2017 a 2016).

 

Podmienky pre žiadateľov

 • jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť v rámci výzvy na podporu inštitúcie a jej rozvoja,
 • dotácia mesta je maximálne 7 000 EUR,
 • mesto poskytne na podporu organizácie dotáciu vo výške maximálne 25% z celkového rozpočtu organizácie za predchádzajúci rok 2018,
 • najneskôr do 60 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie bude na účet žiadateľa presunutých 70% z celkovej sumy pridelenej grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane žiadateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta,
 • výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je 30% zo schválenej sumy grantovej dotácie.

 

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára dostupného na webovej stránke – klikni tu: zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný grantový formulár v 1 origináli odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň) spolu s prílohami v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 15.04.2019 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o grantovú dotáciu 2019 – Inštitucionálna podpora“ + uviesť organizáciu, ktorá žiada o grantovú dotáciu.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru zo stránky zilina.egrant.sk spolu s prílohami. V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude žiadosť hodnotená.

 

Kritéria hodnotenia žiadostí

Každá žiadosť je hodnotená jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí jej pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie žiadostí a tiež návrh na výšku podpory víťazných žiadostí.

 

Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

zameranie hodnotenia

body

prínos aktivít pre obyvateľov Žiliny (návštevnosť podujatí, počet klientov, originalita služieb)

0 – 10

 

dosiahnuté úspechy, ocenenia, odborná reflexia

0 – 5

 

finančná stabilita organizácie (úroveň viaczdrojového financovania)

0 – 5

 

personálna štruktúra organizácie

0 – 5

 

spolu maximálne

25

Vyhodnotenie žiadostí

Rozhodnutie o pridelení/nepridelení grantových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky grantových dotácií – inštitucionálna podpora. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií. V zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina, primátor na základe podaných žiadostí rozhoduje samostatne a bez ohľadu na návrhy grantových komisií o pridelení dotácií v objeme 1/10 celkovej sumy schválenej na dotácie pre všetky grantové komisie v danom roku. Tohto práva sa primátor môže vzdať a delegovať ho na komisie.

 

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená grantová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí grantovej dotácie.

 

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní,
 • vyúčtovanie musia predložiť najneskôr 15. novembra 2019 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • mesto Žilina má právo monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.

 

 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku,
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie.

 

Oprávnené výdavky

 • energie,
 • komunikačné náklady,
 • prenájom,
 • nákup vybavenia,
 • financovanie v oblasti plánovacích procesov a vnútorného manažmentu organizácie,
 • marketing a PR,
 • finančné riadenie,
 • ďalšie oblasti súvisiace s rozvojom organizácie (vzdelávanie pracovníkov a pod.).

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

 

Neoprávnené výdavky

 • náklady na jednorazovú aktivitu,
 • investičné náklady (rekonštrukcia nehnuteľnosti, nákup nehnuteľnosti, …),
 • mzdy, odmeny v organizácii, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, na nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • všetky náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o grantovú dotáciu mesta,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov.

 

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie

e-mail: granty@zilina.sk, tel: 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)