Dôležitý oznam pre obyvateľov rodinných domov

Newsletter_RN (19)Newsletter_RN (19)

Mesto Žilina v týchto dňoch pripravuje skvalitnenie a zefektívnenie odpadového hospodárstva, a to postupným zavádzaním množstevného zberu. Prvá fáza nového systému je zameraná na odvoz smetí zo všetkých rodinných domov v meste. Radi by sme preto Žilinčanov informovali, že od 18. marca až do konca mája budeme vykonávať evidenciu zberných nádob za účelom ich priradenia k jednotlivým rodinným domom.

V tejto súvislosti vás žiadame, aby ste v deň vývozu, v dopredu určených termínoch, ponechali svoju zbernú nádobu vo verejnom priestranstve do 19.00 hod. Evidencia bude prebiehať spravidla v čase od 15.00 do 19.00 hod. Zároveň prosíme, aby ste nádobu pred rodinným domom umiestnili tak, aby bolo zrejmé, ku ktorej nehnuteľnosti patrí. Vítané je aj dočasné označenie nádoby súpisným číslom. V lokalitách, kde dochádza k zberu na tzv. „zberných miestach“, prosíme obyvateľov, aby nádobu nechali priamo pred svojím domom, nech vieme priradiť konkrétnu nádobu ku konkrétnemu domu.

S párovaním nádob pokračujeme v Budatíne 25. marca, v Brodne 25. – 26. 3., vo Vraní 26. – 27. marca a Považskom Chlmci 28. marca, 2. – 3. apríla.

Obyvateľov týchto mestských častí prosíme, aby postupovali v zmysle vyššie uvedených informácií. 

O termínoch prác v ďalších lokalitách vás budeme priebežne informovať na webovej stránke mesta, na sociálnych sieťach i miestnom rozhlase. Prosíme, upovedomte o procese evidencie smetných nádob aj vašich susedov. Ďakujeme za spoluprácu.