Dôležité informácie k poplatku za komunálny odpad

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina upozorňuje občanov, že v zmysle § 82 ods. 5 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, si môže poplatník uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za zdaňovacie obdobie 2021 najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31. 3. 2022 predložením podkladov, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Inak nárok v zmysle zákona zaniká.

Zároveň občanov informuje, že úľava vo výške 30 % na poplatku na rok 2022, pri dovŕšení 62 rokov a viac k 31. 12. 2021, sa priznáva automaticky, nie je potrebné si ju uplatňovať. Vzhľadom na to, že v mesiaci február 2022 bude Mesto Žilina zasielať pre právnické osoby a podnikateľov platobné výmery o vyrubení poplatku na rok 2022 a v mesiaci marec 2022 pre fyzické osoby, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia o poplatku na rok 2022 do elektronických schránok, odporúčame, aby si v tomto období kontrolovali prijaté správy v elektronických schránkach.