Dôležité informácie a upozornenia od správcu mestských cintorínov ŽILBYT

Cintorín Trnové, autor foto: Marián GjerCintorín Trnové, autor foto: Marián Gjer

S blížiacim sa príchodom Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých začína na cintorínoch zvýšený záujem o stavebné práce a úpravu hrobov. Správca mestských pohrebísk, spoločnosť ŽILBYT preto upozorňuje občanov na dôležité skutočnosti, na ktoré je potrebné myslieť a dodržiavať ich.  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 9/2017, ktorým sa schválil Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina, stanovuje, za akých podmienok je možné vstupovať za účelom opravy, budovania a iných stavebných prác na pohrebisko. Je možné tak urobiť výlučne na základe vydaného povolenia vstupu na stavebné-kamenárske práce a platného povolenia na vjazd motorových vozidiel, ktorý  je spoplatnený na základe platného cenníka. Príslušné povolenie vydáva prevádzkovateľ pohrebísk pred začatím týchto prác. Za účelom kontroly dodržiavania vydaných povolení, môže prevádzkovateľ v spolupráci s Mestskou  políciou Žilina, vykonávať priebežne kontroly na pohrebiskách.

Kamenári a iné osoby, ktoré vykonávajú stavebné práce a úpravy hrobov na pohrebiskách, sú povinní po vykonaní prác odviezť stavebný a iný odpad  a dodržiavať čistotu a poriadok na pohrebisku. V prípade nedodržania týchto povinností môže byť tento skutok posudzovaný aj ako priestupok na úseku pohrebníctva podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Požiadať o príslušné povolenia môže nájomca hrobového miesta, ktorý má platnú nájomnú zmluvu a tu nastáva mnohokrát administratívno-právny problém, nakoľko nájomná zmluva žiadateľa o povolenie nie je aktuálna, alebo je neplatná.

Podľa § 24 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Žilina, je nájomca hrobového miesta povinný oznamovať všetky zmeny, ktoré sa týkajú údajov v zmluve uvedených a týkajú sa osoby nájomcu.

Sú nájomcovia, ktorí si aktualizujú svoje údaje uvedené v zmluve a  prevádzkovateľ pohrebísk ŽILBYT s nimi komunikuje a operatívne rieši ich, ale aj svoje požiadavky. Dlhodobo však existujú problémy s nájomcami, ktorých údaje nie sú aktuálne, prípadne sa odsťahovali a neaktualizovali svoje údaje uvedené v zmluve o nájme hrobového miesta. Preto v týchto dňoch, v záujme zachovania právnej istoty nájomcov, bude za účelom  informovania nájomcov a rodinných príslušníkov prebiehať označovanie tých hrobov, kde správca ŽILBYT eviduje určité nezrovnalosti v nájomných zmluvách s odkazom a prosbou, aby kontaktovali prevádzkovateľa. Tieto oznamy budú zamestnanci spoločnosti ŽILBYT umiestňovať na všetkých pohrebiskách v Žiline.

ŽILBYT preto žiada občanov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zmluvy o nájme hrobového miesta a predišli tak nedorozumeniam, ktoré môžu nastať pri riešení ich požiadaviek. Nie vždy je možné tieto nezrovnalosti, ak sú závažnejšieho rozsahu, pracovníkmi prevádzkovateľa operatívne vyriešiť.

Prevádzkový poriadok  je zverejnený v zmysle zákona na každom pohrebisku na dostupnom mieste a sú tam uvedené povinnosti nájomcu, ako aj iné dôležité informácie, ktoré by mali nájomcovia, ale aj návštevníci pohrebísk vedieť. Nedodržanie povinností nájomcu je podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve zákonom kvalifikované aj ako priestupok na úseku pohrebníctva. Tomu, kto sa dopustí tohto priestupku, môže byť uložená  bloková pokuta do výšky 66 eur a za ďalšie zákonom špecifikované priestupky možno uložiť pokutu do výšky 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas, trvanie a následky protiprávneho konania.

ŽILBYT súčasne žiada nájomcov hrobových miest a všetkých návštevníkov pohrebísk, aby uvážlivo pristupovali pri výzdobe hrobov a prihliadali tak na estetickú, ale aj ekologickú stránku pohrebísk v súvislosti s obrovským množstvom odpadu, ktorý je každoročne vyprodukovaný. Všetky náklady na mnohokrát zbytočný odpad platíme my všetci a efektívny prístup aj v tejto oblasti či princíp udržateľnosti by nemal byť pre nikoho z nás ľahostajný.