Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)