Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)