Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu