Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, chodníka, zelene (rozkopové povolenie)