Žiadosť o vydanie potvrdenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)