Žiadosť o uzavretie manželstva (formulár je k dispozícii aj v listinnej podobe na matričnom úrade)