Žiadosť o povolenie vodnej stavby (domovej studne) a odberu podzemných vôd