Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva