Zberná nádoba - PO - Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobný stavebný odpad