Zberná nádoba - PO/FO - Oznámenie o spoluužívaní zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, viac spoluužívateľov