Záznam zo zápisničného prevzatia vykonaných prác (rozkopávky)