Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina