Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa v meste Žilina