Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina