Čestné vyhlásenie pre rodičov, zákonných zástupcov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi