Do konca roka obnoví mesto päť zastávok MHD, jedna nová pribudne na Hôreckej ceste

Zastavka MHD Komenskeho ulica_ilustracna snimkaZastavka MHD Komenskeho ulica_ilustracna snimka

Mesto Žilina pokračuje v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. V rámci druhej etapy prác, ktorá začala 1. apríla, obnoví päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová zastávka pribudne na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste. Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote takmer 360-tisíc eur žilinská samospráva zafinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Hlavnou aktivitou projektu, s ktorým mesto uspelo so žiadosťou o grant vo výzve IROP, sú stavebné práce na rekonštrukcii zastávok a výstavba novej zastávky. Práce vychádzajú z vypracovaného Územného generelu dopravy mesta Žilina a z plánu udržateľnej mobility. Počas rekonštrukčných prác sa kompletne vymení podložie zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na zastávke. Súčasný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižuje kvalitu prepravy cestujúcich a je možným zdrojom zranení. Navrhnuté úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš.

Oproti prvej etape rekonštrukčných prác zastávok MHD bude zmenená farba konštrukcie prístrešku zastávok. Na základe návrhu Útvaru hlavného architekta mesta Žilina bola vybraná neutrálna antracitová.

Obnovu zastávok, ktorá potrvá približne deväť mesiacov, zrealizuje súkromná spoločnosť ERPOS, spol. s r. o., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Hoci bola zmluva s realizátorom prác podpísaná už v minulom roku, rekonštrukcia zastávok bola doteraz prerušená v dôsledku zimných mesiacov.

„V mestskej hromadnej doprave v Žiline sa v tejto dobe dejú zmeny, ktoré dlhodobo ovplyvnia úroveň cestovania. Rekonštrukcia zastávok je významným projektom zvyšujúcim kvalitu a komfort cestovania v Žiline. Teší ma, že vďaka úspechu vo výzvach prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu môžeme postupne obnoviť zastávky mestskej hromadnej dopravy a v konečnom dôsledku tak zatraktívniť verejnú osobnú dopravu v našom meste,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

Cieľom rekonštrukčných prác, ktoré sú rozdelené na viac etáp, je obnoviť staré, nevyhovujúce zastávky MHD v meste Žilina, čím sa dosiahne zvýšenie kvality prepravy, väčšia bezpečnosť cestujúcich a bezbariérovosť jednotlivých zastávok. Počas prvej etapy prác, ktorá začala na jeseň 2018 a skončila v roku 2019, obnovilo mesto dovedna 26 zastávok mestskej hromadnej dopravy. Zastávky sa renovovali celé, obnovil sa zastávkový zásek, nástupište, osadili sa prístrešky a mobiliár. Celkové náklady na investíciu v prvej etape boli vyše 1,8 mil. eur, projekt finančne podporil IROP. Mesto sa vtedy podieľalo na spolufinancovaní sumou vyše 185-tisíc eur.

V tretej fáze projektu rekonštrukcie počíta samospráva s opravou ďalších 16 zastávok MHD, ktoré sú z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov bezproblémové. Celkové oprávnené výdavky projektu sú dnes odhadované na približne 1,5 mil. eur, mesto by sa malo spolupodieľať sumou zhruba 76-tisíc eur. V poslednej štvrtej fáze sa obnovia dve zastávky v centre a širšom centre za viac ako 170-tisíc eur. Dovedna by sa tak v Žiline malo obnoviť až 50 zastávok mestskej hromadnej dopravy.