Ďalšie tri žilinské základné školy budú zelenšie

ZŠ s MŠ Gaštanová - vizualizácia nového átriaZŠ s MŠ Gaštanová - vizualizácia nového átria
Žiaci z troch základných škôl v Žiline sa budú vzdelávať v zelenšom prostredí. Žilinská samospráva získala z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) viac ako 180-tisíc eur na vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v ďalších školských zariadeniach v meste. Ide o druhú etapu projektu, ktorého zámerom je skvalitniť životné prostredie a podporiť rozvoj verejnej zelene v areáloch škôl. Školské pozemky majú podľa primátora Žiliny Petra Fiabáne potenciál stať sa živou učebňou. „Zrevitalizované zelené plochy umožnia našim žiakom získať kontakt s prírodou a vytvoria jedinečný priestor pre získavanie nových vedomostí a zručností hravou formou. Pedagógom zase poskytnú viac príležitostí na motiváciu a vedenie detí,“ priblížil P. Fiabáne. Tentokrát sa projekt bude realizovať v Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) Gaštanová, Základnej škole Limbová a ZŠ s MŠ Do Stošky v Bánovej spolu pre 1 522 detí. Základná škola s materskou školou Gaštanová vďaka príspevku z eurofondov zrevitalizuje svoje átrium. Pribudnú tu moderné prvky v podobe terás, nového sedenia a farbených pohľadových múrov. Priestor skrášli dominantná výsadba v troch záhonoch a osem nových stromčekov. Nový zelený priestor, ktorý sa bude využívať ako exteriérová trieda, vznikne aj v areáli Základnej školy Limbová. Projekt revitalizácie počíta s vytvorením jednotnej spevnenej plochy uprostred átria obklopenej palisádovým vyvýšeným záhonom a pestrou zeleňou. Priestor doplní nový mobiliár a tienenie vytvorené z popínavých rastlín. Časť nenávratného finančného príspevku sa využije na vybudovanie školskej záhrady v areáli Základnej školy s materskou školou Do Stošky v Bánovej. Jej súčasťou bude skleník a osem vyvýšených záhonov, v ktorých sa budú pestovať bylinky a sezónna zelenina. Areál doplní 20 nových ovocných kríkov, vysadia sa tiež dve jablone a dve čerešne. Celkové oprávnené výdavky na projekt „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II etapa“ predstavujú sumu 191 781,49 eur, pričom príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je vo výške 182 192,42 eur. S realizáciou aktivít projektu by sa malo začať po ukončení kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom IROP a realizácia projektu bude následne trvať 7 mesiacov.