Budova školy v Bytčici sa zrekonštruuje, mesto získalo prostriedky na financovanie

Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Gaštanová v BytčiciElokované pracovisko ZŠ s MŠ Gaštanová v Bytčici
Nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 330-tisíc eur získalo mesto Žilina na realizáciu projektu zníženia energetickej náročnosti budovy Základnej školy s materskou školou Gaštanová v Žiline – elokovaného pracoviska v Bytčici. Jeho cieľom je predovšetkým znížiť energetickú náročnosť a vylepšiť tepelno-technický stav budovy školy v Bytčici, čím by sa mali dosiahnuť úspory energie. Nastavenie harmonogramu prác je aktuálne v príprave, no stavebné práce by sa mali zrealizovať najneskôr do konca roka 2023. V súčasnosti prebieha príprava zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a administratívna kontrola verejného obstarávania. Znížiť energetickú náročnosť budovy školy chce samospráva niekoľkými opatreniami, najmä zateplením obvodového plášťa, strechy, výmenou časti otvorových konštrukcií, rekonštrukciou vykurovacej sústavy s energeticky úsporným zdrojom vykurovania spolu s reguláciou či výmenou osvetľovacích telies za úsporné LED osvetlenie. Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj vylepšenie estetického vzhľadu objektu, doplnenie bezbariérových prístupov do budovy, návrh nových prestrešení vstupov a doplnenie chodníkov. Obnovou budovy v rámci projektu by sa malo dosiahnuť výrazné zlepšenie jej tepelno-technických vlastností a zníženie spotreby energie na jej prevádzku. Celková energetická náročnosť sa zníži zo súčasnej energetickej triedy D na triedu A1 a budova sa tak stane ultranízkoenergetickou. Zároveň sa dosiahne zníženie záťaže na životné prostredie prostredníctvom emisií znečisťujúcich látok. „Teším sa z dobrej správy o schválení financovania rekonštrukčných prác budovy školy v Bytčici. Projekt popri dosiahnutí energetických úspor podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej a svetelnej pohody či celkovej mikroklímy interiéru školy. Budova bude po rekonštrukcii spĺňať energetické štandardy a normy, ktoré sú kladené na budovy škôl i školských zariadení,“ podotkol primátor mesta Peter Fiabáne. Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Gaštanová navštevuje v Bytčici v dvoch triedach materskej školy 45 detí, v základnej škole sa na prvom stupni vzdeláva 70 žiakov v štyroch triedach. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami. Dovedna ich navštevuje 6 321 žiakov.