Blížia sa zápisy do žilinských základných škôl

Základná škola Martinská najúspešnejšou spomedzi základných škôl v krajiZákladná škola Martinská najúspešnejšou spomedzi základných škôl v kraji

Už o tri týždne čakajú budúcich prváčikov zápisy do prvých ročníkov. Rodičia budú môcť zapísať svoje deti do všetkých 14 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rovnakom termíne od 12. do 14. apríla 2023 v čase od 14-tej do 18-tej hodiny.

Do prvej triedy sa podľa zákona zapisuje každé dieťa, ktoré najneskôr do konca augusta tohto roku dovŕši vek šesť rokov. Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, no k žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič môže pre svoje dieťa vybrať spádovú školu, teda školu v školskom obvode v mieste trvalého pobytu, môže sa však rozhodnúť aj pre inú školu, pokiaľ má škola voľné kapacity. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu. Rodičia môžu základnej škole osobné údaje poskytnúť už pred samotným zápisom dieťaťa do 1. ročníka, a to prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Rodičia, ktorí nevedia, do ktorej spádovej školy ich dieťa patrí, nájdu informácie o rozdelení ulíc do školských obvodov na webovej stránke mesta: https://www.zilina.sk/agendy/informovanie-o-skolskych-obvodoch/

Pre mimoriadne nadané deti otvára Základná škola s materskou školou na Ulici sv. Gorazda aj v tomto roku špeciálne triedy pre intelektovo nadané deti. Dieťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu pediatra a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Aktuálne navštevuje žilinské materské školy 828 predškolákov, čo je o 41 viac ako vlani. V súčasnosti má mesto vo svojej pôsobnosti 26 materských škôl a 14 základných škôl.

Bližšie informácie o zápisoch sú dostupné na webových stránkach základných škôl alebo ich priamo poskytnú riaditelia škôl, prípadne pracovníci Oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. čísle: 0905 331 634.