Areály vybraných základných škôl sa zmenia a zazelenajú, pribudne aj školská záhrada

Viac ako 303 200 eur by mala stáť revitalizácia areálov žilinských škôl. Súhlas s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), ktorú podá žilinská samospráva, schválilo v utorok 29. júna Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom poslednom zasadnutí. Počas stavebných prác sa obnovia areály Materskej školy Trnavská, Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda a vybuduje sa školská  záhrada v Základnej škole s materskou školou Do Stošky.

Zámerom projektu je v areáli Materskej školy Trnavská na sídlisku Vlčince obnoviť hracie prvky, revitalizovať vegetáciu so zreteľom na edukáciu deti a tvorbu kreatívneho priestoru s prírodným charakterom. Centrálne pieskovisko by sa malo zmeniť na tri menšie dizajnové pieskoviská, pribudnúť by malo bludisko zo živého plota a zmyslový chodník z viacerých materiálov. Výdavky boli na základe projektovej dokumentácie vyčíslené na sumu viac ako 121 600 eur.

Sadovnícko-architektonický návrh átria Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda vychádza z jej potrieb a plní reprezentatívnu a zároveň voľnočasovú funkciu. Revitalizácia počíta s vytvorením centrálneho zhromažďovacieho priestoru a dvoch menších prepojených prírodným chodníkom. Dizajn priestoru by mali doplniť nové vzrastlé dreviny. V podraste drevín bude prírodný charakter výsadby, ktorý bude kontrastovať s použitými materiálmi spevnených plôch. Výdavky na uvedené stavebné činnosti by mali dosiahnuť 70 786,67 eur.

Átrium materskej školy bude počas revitalizácie doplnené viacerými funkčnými prvkami, ktoré budú slúžiť hre a vzdelávaniu najmenších. Z átria sa stane priestor s množstvom aktivít obklopený pestrým kvetinovým záhonom. Návrh riešenia počíta aj s rekonštrukciou spevnených plôch a vstupnej podesty. Výdavky by v zmysle projektovej dokumentácie nemali presiahnuť sumu 94 560,90 eur.

V areáli Základnej školy Do Stošky bude za viac ako 8 800 eur vybudovaná školská záhrada so skleníkom a vyvýšenými záhonmi s chodníčkami. Určené budú na pestovanie sezónnej zeleniny podľa potreby a byliniek. Navyše budú vysadené ovocné kríky a stromy.

Výzva IROP, do ktorej sa mesto zapojí, je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním systémových prvkov, ktoré znížia znečistenie ovzdušia a hluku.

Pripravovaný projekt vybraných areálov škôl je už piatym projektom, ktorý mesto v oblasti zelených opatrení IROP predkladá. Predošlé aktivity boli zamerané na revitalizáciu vnútroblokov Hliny I, na uliciach Fatranská, Slovanská – Tulská a na Lannurienovom námestí.