AKTUÁLNE INFORMÁCIE: Režim fungovania škôl, škôlok, detských jaslí, sociálnych služieb a mestského úradu

mestomesto

Režim materských a základných škôl v Žiline od 12. apríla

Materské školy a prvý stupeň základných škôl v Žiline sa od pondelka 12. apríla plošne otvárajú pre deti všetkých rodičov. Možnosť absolvovať prezenčné vzdelávanie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov.

Dôvodom na zmenu v režime škôl je rozhodnutie ministerstva podporené zlepšujúcou sa pandemickou situáciou, vysokou mierou zaočkovanosti zamestnancov v školách a rovnako ako aj na základe intenzívnych rokovaní s tímom epidemiológov a odborníkov. Od pondelka 12. apríla je umožnené aj vzdelávanie v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga pre tých školákov na druhom stupni, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Podľa informácií ministerstva školstva sa automaticky spúšťa školský semafor, podľa ktorého, ak sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl zo dňa 12. apríla, zverejneného na webovom sídle ministerstva školstva.

Otvorené budú aj školské kluby detí, školské jedálne, základné umelecké školy umožnia individuálne vzdelávanie pre deti na prvom stupni základnej školy. Ďalšie informácie o režime škôl sa očakávajú v pondelok 12. apríla, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla.

Fungovanie sociálnych služieb v meste

Pre deti všetkých rodičov bez obmedzení fungujú od utorka 6. apríla aj mestské zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na ulici Veľká okružná 82 a Puškinova 14 v Žiline.

Pre občanov je k dispozícii bez zmeny Denný stacionár na Námestí J. Borodáča. Z prevádzkových dôvodov je do 21. apríla (vrátane) uzatvorená jedáleň pre seniorov na Lichardovej ulici 44 a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38. Stravníkom, ktorí si objednali obed na štvrtok 8. apríla, bude objednávka platiť na najbližší deň od otvorenia prevádzok. Jedáleň na Námestí J. Borodáča 1 zostáva naďalej v prevádzke. K dispozícii je bez zmeny aj služba dovozu obedov do domácnosti. Pre obyvateľov je naďalej dostupná aj činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Mestský úrad bude dostupný od stredy 14. apríla v novom režime

Mestský úrad v Žiline je do utorka 13. apríla uzatvorený pre verejnosť. Od stredy 14. apríla budú k dispozícii vybrané služby v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1). Služby pokladne, podateľne a pracoviska Dopravného podniku mesta Žiliny budú dostupné v pracovných dňoch v skrátených úradných hodinách od 8.00 do 12.00 hod. Samospráva vyzýva obyvateľov, aby osobnú návštevu na úrade využívali uvážlivo a najmä v nevyhnutných prípadoch. Naďalej odporúčame komunikovať s mestským úradom aj telefonicky či e-mailom.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.