AKTUÁLNA INFORMÁCIA: Prebiehajúci výrub drevín na Ulici Antona Bernoláka

Ilustračná fotoIlustračná foto

Výrub stromov na Ulici Antona Bernoláka v Žiline sa uskutočňuje z dôvodu prác na rekonštrukcii prípojok na teplovodnom potrubí, ktoré realizuje spoločnosť Bytterm, a.s.  

Uvedené výruby sa uskutočňujú v ochranných pásmach inžinierskych sietí, kde v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon) sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje. V zmysle predmetného ustanovenia sa § 47 ods. 3 zákona nevzťahuje na výrub dreviny, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

Ten, kto chce vykonať takýto výrub, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle, a to najneskôr do troch pracovných dní od doručenia oznámenia.

Príslušným orgánom ochrany prírody je podľa § 68 písm. g) zákona Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina a nie mesto Žilina.

Mesto Žilina z pozície prvostupňového orgánu ochrany prírody nemá možnosť ovplyvniť daný výrub. Rovnako samospráva nemá možnosť uložiť podmienky daného výrubu, všetko je to v kompetencii príslušného správneho orgánu, ktorý dané oznámenie prijíma, čiže Okresného úradu v Žiline.