AKTUÁLNA INFORMÁCIA: Plánované výruby drevín - Lesopark Bôrik pod Vojenským cintorínom a na pohrebisku Bôrik

fotofoto

Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia informuje o plánovaných výruboch, ktoré by sa mali začať realizovať v Lesoparku Bôrik pod Vojenským cintorínom (ul. Na Malý diel – ul. Cesta k Paľovej búde) od 27. februára a trvať do 29. februára 2024. Výrub 45 ks vyschnutých smrekov sa uskutoční na parcele č. KN-C 4971/5, 4971/1 (KN-E 1870 a 4972) v k. ú. Žilina na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydal príslušný orgán ochrany prírody. Za vyrúbané stromy vysadíme 90 ks nových stromčekov, a to 15 ks dub letný, 20 ks buk lesný, 8 ks jelša lepkavá, 7 ks lipa malolistá, 20 ks brest horský a 20 ks borovica lesná.

Výrub sa vykonáva z dôvodu suchých a odumretých stromov, ktoré môžu ohroziť  bezpečnosť osôb a zároveň predstavujú aj riziko vzniku požiaru. 

Mesto Žilina vykonáva uvedené výruby v zmysle prijatých opatrení z kontroly  autorizovaného bezpečnostného technika a špecialistu požiarnej ochrany, v súlade so všeobecnými zásadami  prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a za účelom vylúčenia nebezpečenstva,  a z neho vyplývajúceho rizika na mieste jeho vzniku. 

Prosíme verejnosť dodržiavať pokyny pracovníkov vykonávajúcich výrub. Za vzniknuté obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.