Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Oddelenie právne
Lehoty Zákonná lehota - bezodkladne

Mesto informuje občanov o uzatvorených zmluvách v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Pre zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv mesto využíva aplikáciu e-gov. Zmluvy sa zverejňujú, resp. sprístupňujú aj na požiadanie vo fyzickej, resp. elektronickej forme.

 

Zverejňovanie:

Zmluvy nájdete TU

Dodávateľské faktúry nájdete TU

Odberateľské faktúry nájdete TU

Objednávky nájdete TU