Zisťovanie základnej ceny pozemku vo výmere do 50 m2 podľa metodickej pomôcky

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát správy majetku

V prípade, ak sa odpredáva pozemok s výmerou do 50 m2 v intraviláne  sa cena stanovuje podľa tzv. Metodickej pomôcky na určovanie cien nehnuteľností, ktorá je schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 233/2020.