Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu (FO aj PO)

 

Povinné prílohy:

  • Katastrálna mapa s vyznačením riešeného územia

 

Nepovinné prílohy:

  • Rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy ak boli vydané
Lehoty Zákonná lehota do 30 dní

Po podaní a preverení žiadosti o vydanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu, je vydaný súhlas, prípadne nesúhlas so zradením uvedeného zariadenia.