Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Správne poplatky

Poplatky v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov

Lehoty Zákonná lehota do 30 dní

Podanie žiadosti o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie (iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené) v zmysle § 8 ods.1) zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon).