Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku komunikácie 

 

Povinné prílohy

  • Správca/vlastník komunikácie, pozemku súhlasí s uzávierkou
  • Projekt technického značenia
  • Projekt dopravného značenia s technickou správou značenia schválený ORPZ SR – ODI
  • Zaplatenie správneho poplatky

 

Nepovinné prílohy

  • Bez príloh
Správne poplatky

Poplatky v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov

Lehoty Zákonná lehota do 30 dní

Podanie žiadosti na uzávierku miestnej komunikácie, ktorej výsledkom je rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie, resp. rozhodnutie o zamietnutí uzávierky miestnej komunikácie.