Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Správne poplatky

5 € - položka 2 písm. b) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie potvrdenia o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti

Slovenská republika od 1.2.2006 osvedčenie o právnej spôsobilosti nevydáva. Nahrádza ho čestné vyhlásenie občana o jeho osobnom stave, ktoré musí byť osvedčené notárom.

Matričný úrad môže v prípade požiadavky vydať potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti.