Vydanie územnoplánovacej informácie (UPI)

Forma agendy Občan
Sekcia Útvar hlavného architekta

Územnoplánovacia informácia (UPI) je základný podklad pre možné funkčné využitie daného územia. Na základe UPI je možné určiť, či zamýšľaný stavebný zámer je v súlade s Územným plánom mesta Žilina. Pred začatím akéhokoľvek projektu je preto vhodné o územnoplánovaciu informáciu požiadať.