Vybavovanie sťažností

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Lehoty Zákonná lehota do 60 pracovných dní

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby , ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Musí byť písomná, obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a možno ju podať v listinnej podobe s vlastnoručným podpisom alebo v elektronickej podobe prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (elektronický podpis prostredníctvom elektronického OP).

Podanie majúce charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu nie je sťažnosťou.